5 Items Found

Photos

Lechem Aniyum Society

Documents

"165 Baskets of Food…"
Lechem Aniyum Society letter (1932)
Lechem Aniyum Society letter (1940)
"Women Wanted"